Menu
home
>>
Work Manuel คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

คู่มือที่ 1 การขออนุญาต ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 39 วรรค 1)

คู่มือที่ 2 การขออนุญาต ต่อใบอนุญาตติดตั้ง วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)

คู่มือที่ 3 การขออนุญาต ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ในเป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง (ทำทางเชื่อมต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1)

คู่มือที่ 4 การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกตามความใน มาตรา 61)

คู่มือที่ 5 การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)

คู่มือที่ 6 การขออนุญาต พาดสาย ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1)

คู่มือที่ 7 การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขาทาง สาขาสะพาน และสาขางานอุโมงค์หรือทางลอด

คู่มือที่ 8 การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

คู่มือที่ 9 การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

คู่มือที่ 10 การให้บริการทดสอบวัสดุ

คู่มือที่ 11 คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

คู่มือที่ 12 คืนหลักประกันสัญญา

คู่มือที่ 13 รับรองแนวเวนคืน

คู่มือที่ 14 ออกหนังสือรับรองผลงาน

Scroll Up Skip to content