Menu
home
>>
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

– คู่มือสำหรับประชาชน 14 คู่มือ

– Work-Flow การปฏิบัติงาน

– ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

– ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 

– แบบฟอร์มคู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (แบบฟอร์ม 001 – 008)

– รายงานผลการออกใบอนุญาตตามแบบฟอร์มพ.ร.บ.008 ประจำปีงบประมาณ 2563

– รายงานผลการออกใบอนุญาตตามแบบฟอร์มพ.ร.บ.008 ประจำปีงบประมาณ 2564

– Work Manuel คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

– สรุปรายงานสถิติผู้มาใช้บริการ และสรุปความพึงพอใจ คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมทางหลวงชนบท ภาพรวม (ส่วนกลาง + ส่วนภูมภาค)

Scroll Up Skip to content