Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร โทร 0-2551-5925 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc@drr.go.th
นางสาวภัทรามาศ  ปราชญ์นคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 0-2551-5920 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc@drr.go.th
นายจินต์ ชินภัทร  นพยอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 0-2551-5921 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
นางสาวกรลภัส ยอดศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 0-2551-5936 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc@drr.go.th
นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5932 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
นางสาวณัฐกานต์  สมใจเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5927 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
นางสาวสุนันทา พรมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5926 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
นายกฤษฐิภูมิ ยนต์ภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5927 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
นางสาวชาริณี มิตรเมี้ยน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5936 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc@drr.go.th
นายกำพล  ทวีจริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) โทร 0-2551-5932 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc@drr.go.th
นางภัชรีย์  ฐานสโร เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) โทร 0-2551-5929 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc@drr.go.th
นางสาวกรกนก  เอี่ยมสำอางค์ นักจัดการงานทั่วไป โทร 0-2551-5923 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
นางสาวจันทนิภา หนองนา นักจัดการงานทั่วไป โทร 0-2551-5932 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
นางสาวกนกวรรณ ป้อมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ โทร 0-2551-5927 โทรสาร 0-2551-5928 Opdc_drr@hotmail.com
Scroll Up Skip to content