home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
นายชยทัต วัฒนกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร โทร 0-2551-5925 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวภัทรามาศ  ปราชญ์นคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 0-2551-5920 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นายจินต์ ชินภัทร  นพยอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 0-2551-5921 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวจิรชา ใจมุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 0-2551-5936 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5937 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวณัฐกานต์  สมใจเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5931 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวสุนันทา พรมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5926 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นายกฤษฐิภูมิ ยนต์ภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5930 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวชาริณี มิตรเมี้ยน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) โทร 0-2551-5927 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวกนกวรรณ ป้อมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) โทร 0-2551-5923 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางภัชรีย์  ฐานสโร เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) โทร 0-2551-5929 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นางสาวจันทนิภา หนองนา นักจัดการงานทั่วไป โทร 0-2551-5930 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นายธนวัฒน์ เข็มทิศ นักจัดการงานทั่วไป โทร 0-2551-5930 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
นายอภิสิทธิ์ โลหิตโยธิน เจ้าพนักงานธุรการ โทร 0-2551-5930 โทรสาร 0-2551-5928 [email protected]
Scroll Up Skip to content