วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     วิสัยทัศน์             

        “พัฒนาระบบบริหารของกรมทางหลวงชนบทให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

 

     พันธกิจ

 

       1.แสวงหาองค์ความรู้และบุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะในการประยุกต์    

       เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตาม  หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทุกภาคส่วนทั่วองค์กร

     2.กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

       ของกรมฯ  ให้เป็นไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

     3.เป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาระบบราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ