เอกสารการประชุม

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบข้อเสนอการปฏิบัติราชการ  2560 (วันที่ 13 ก.ย. 59) (File Word) 

- เอกสารการประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่องขั้นตอนการดำเนินงานตาม พรบ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
- เอกสารการประชุม วันที่ 21 - 23 เมษายน 2558 เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ SWOT (เลขที่หนังสือ คค0725/ว 222 - ว 223)  
เอกสารการประชุมการตรวจรับรางวัล PMQA ประจำปี 2558 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ห้องประชุม ธารสิทธิพงษ์  
- เอกสารการประชุมการตรวจรับรางวัล การมีส่วนร่วม ประจำปี 2558 30 มิถุนายน 2558 ห้องประชุม ธารสิทธิพงษ์  
   
   
   

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ม.44

ppt pmqa