รายชื่อนามานุเคราะห์

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

 

เบอร์โทร

อีเมล์

  นายพฤษภ ศรีบุรี

  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

 0-2551-5925

 Opdc@drr.go.th

  นางสาวภัทรามาศ  ปราชญ์นคร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 0-2551-5920

 Opdc@drr.go.th

  นายจินต์ ชินภัทร  นพยอด

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 0-2551-5921

 Opdc_drr@hotmail.com

  นายกำพล  ทวีจริยานนท์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 0-2551-5932

 Opdc@drr.go.th

  นางภัชรีย์  ฐานสโร

  เจ้าพนักงานธุรการ

 0-2551-5929

 Opdc@drr.go.th

  นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 0-2551-5932

 Opdc@drr.go.th

  นายกฤษฐิภูมิ ยนต์ภักดี

  นักจัดการงานทั่วไป

 0-2551-5927

 Opdc_drr@hotmail.com

  นางสาวณัฐกานต์  สมใจเพ็ง

  นักจัดการงานทั่วไป

 0-2551-5931

 Opdc_drr@hotmail.com

  นางสาวกรกนก  เอี่ยมสำอางค์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 0-2551-5923

 Opdc_drr@hotmail.com