ความเป็นมา

       กรมทางหลวงชนบทมีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

 

           ตามคำสั่งกรมลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 จัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบบริหารขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดนให้มีฐานะเทียบเท่ากอง ดำเนินการเพื่อให้การบริหารราชการภายในกรมทางหลวงชนบท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงจัดตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทางหลวงชนบทและให้มีอำนาจ ดังนี้

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนระบบราชการภายในกรม

3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย