แบบฟอร์ม

-ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการประเมินผลลัพธ์ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2560"

                                     แบบฟอร์ม                            
  สพร. 01-1   สพร. 02 SAR Card 
  สพร. 03-1   สพร. 05-1
  สพร. 06-1   สพร. 06-2
  สพร. 07-1   สพร. 07-2
  สพร. 07-3   สพร. 08-2
  สพร. 09-1   สพร. 10-4
  สพร. 10-5   แบบฟอร์ม BSC

-แบบฟอร์มรายงานผลตาม ม.44 (ก.ย.) 

 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง

  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  ต่อการปฏิบัติงานของ สพร.

          แบบฟอร์ม SWOT            แบบฟอร์มโปร่งใส ปปท.   

โครงเล่มแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

1. ปก

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.ข้อมูลพื้นฐาน

5.แบบฟอร์ม ผง. 01-09

สำนักที่ทำกิจกรรมSystemic model แนบเฉพาะ ผง.05-09

6.ภาคผนวก

แบบร่างคำสั่งโปร่งใส

แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากร ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบฟอร์ม การตรวจติดตามและตรวจราชการ

การรายงานผลข้อเสนอการปฏิบัติราชการ

1.แบบฟอร์มสรุปประเด็นการตรวจราชการ (ประจำเดือน)

2.แบบฟอร์มทบทวนประเด็นตรวจราชการ (แบบไตรมาตร)

1.ส่วนกลาง

2.ส่วนภูมิภาค