สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท
Untitled Document
Menu
นามานุเคราะห์
โครงการชี้แจง 54
จำนวนผู้เข้าชม
lingerie
  
Link หน่วยงานราชการ
Link เว็บทั่วไป
 
Untitled Document
****พระบรมราโชวาท ต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการมีรัฐธรรมนูญ มิใช่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ *****พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2550ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความเข้มแข็งสุจริตและด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อมอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัดอย่างชัดเจนถูกตรง
ดาวน์โหลดแบบสพร.
สพร.01-1 สพร.07-1
สพร.02 แบบสพร. 07-2/2552
สพร.03-1 สพร.08-1
สพร.05-1  สพร.08-2 
สพร.06-1 สพร.09-1 
แบบ สพร. 06-2/2552 สพร. 10-4 
สพร. 10-5
 
ดาวน์โหลด/2553
แบบฟอร์มคู่มือมาตรฐานความโปร่งใส แบบฟอร์มคำรับรองฯ 2553
ตัวอย่างแบบฟอร์มมาตรฐานความโปร่งใส สพร.  
   
ดาวน์โหลดแบบสอบถาม /2552

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการก่อสร้างถนนและ
สะพานของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท

การสำรวจศึกษาความสำเร็จและความต้องการของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Untitled Document


 

 
 
Untitled Document

จัดทำโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร.) กรมทางหลวงชนบท
9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 โทรศัพท์ 0-2551-5703 โทรสาร 0-551-5703
Email: webmaster@opcdor.go.th