สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท
Untitled Document
Menu
นามานุเคราะห์
โครงการชี้แจง 54
จำนวนผู้เข้าชม
lingerie
  
Link หน่วยงานราชการ
Link เว็บทั่วไป
 
Untitled Document
****พระบรมราโชวาท ต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการมีรัฐธรรมนูญ มิใช่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ *****พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2550ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความเข้มแข็งสุจริตและด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อมอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัดอย่างชัดเจนถูกตรง

ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สำนักพัฒนาระบบบริหารกรมทางหลวงชนบท


กรมทางหลวงชนบท

“พัฒนา เพิ่มคุณค่า  เติมต่อ  โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง  และยั่งยืน 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 

ข้อเสนอการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ
นายประศักดิ์   บัณฑุนาค
ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร.

 

        ยื่นต่อ

 

       นายพงษ์เดช   หวังสิทธิเดช
       รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 

วิสัยทัศน์  สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร “ เป็น HUB ในการพัฒนาระบบบริหารของ
กรมทางหลวงชนบท ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ตัวอย่าง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ”    ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ
     สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

1. ข้อเสนอระหว่าง
            นายพงษ์เดช    หวังสิทธิเดช       รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท                         ผู้รับข้อเสนอ
                                  และ
            นายประศักดิ์    บัณฑุนาค     ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่
            ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร                                                      ผู้ทำข้อเสนอ

2. ข้อเสนอใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2550  ถึงวันที่  30 กันยายน 2551

3. รายละเอียดของข้อเสนอ  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร  ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ  น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน  ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายข้อเสนอนี้

4. ข้าพเจ้า  นายพงษ์เดช  หวังสิทธิเดช    ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ    นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน  ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายข้อเสนอนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   นายประศักดิ์   บัณฑุนาค 
ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้                                                                                                                                                                    
5. ข้าพเจ้า   นายประศักดิ์   บัณฑุนาค  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ได้ทำความเข้าใจ ข้อเสนอตาม 3 แล้วขอให้ข้อเสนอกับ
นายพงษ์เดช  หวังสิทธิเดช  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ข้อเสนอไว้

6. ผู้รับข้อเสนอและผู้ทำข้อเสนอได้เข้าใจข้อเสนอการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

    (นายพงษ์เดช   หวังสิทธิเดช)                                         (นายประศักดิ์    บัณฑุนาค)
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท                                      ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร.

 


  

แผนยุทธศาสตร์ ของ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
ตามเอกสารแนบ

• วิสัยทัศน์
“ เป็น HUBในการพัฒนาระบบบริหารของกรมทางหลวงชนบท  ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตัวอย่าง  ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 ”

• พันธกิจ

  1. แสวงหาองค์ความรู้และบุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะในการประยุกต์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทุกภาคส่วนทั่วทั้งองค์กร
  2. กำกับ  ติดตาม  และประเมินผล  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม
    ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
  3. เป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาระบบราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกรม

 

กรอบการประเมินผล


มิติ

น้ำหนัก

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ผลคะแนนประเมินตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2551 ของกรมทางหลวงชนบท

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของการเผยแพร่ความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอและคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

(20)
20

 

 (20)
10
10

 

 

1

 

 

1
1

 

2

 

 

2
2

 

3

 

 

3
3

 

4

 

 

4
4

 

5

 

 

5
5

 

 

 

 

มิติ

น้ำหนัก

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในกรมทั้งที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคที่ได้รับการชี้แจง การจัดทำข้อเสนอการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
3.2 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายในกรม ทั้งที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ที่ สพร. ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
4.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้

 

(40)
20

 

 

20

 

 

 

(20)
20

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

5

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ผลคะแนนประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551 ของกรมทางหลวงชนบท

น้ำหนักร้อยละ  :   20
คำอธิบาย  :   ผลคะแนนมีค่าเท่ากับผลคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบทที่สำนักงาน ก.พ.ร. ยืนยันคะแนน

เกณฑ์ให้คะแนน  : 


ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5

 

 

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. โทร. 0 2299 4558
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นางสาวศรีชาดา  มุนินโท  โทร. 0 2299 4556

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

น้ำหนักร้อยละ  :   10
คำอธิบาย  :   พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแบบสำรวจความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ
1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ
3.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ

เกณฑ์ให้คะแนน  : 


ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5

 

 

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. โทร. 0 2299 4558
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นางสาวธัชธร   วงศ์คำจันทร์  โทร. 0 2299 4559 
นายรัตติกาล    คำแสง  โทร. 0 2299 4559

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2   ระดับความพึงพอใจของการเผยแพร่ความเข้าใจการจัดทำข้อเสนอและคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ

น้ำหนักร้อยละ  :   10
คำอธิบาย  :   พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของการเผยแพร่ความเข้าใจการจัดทำข้อเสนอ
และคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์ให้คะแนน  : 


ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5

 

 

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. โทร. 0 2299 4558
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นางสาวธัชธร   วงศ์คำจันทร์  โทร. 0 2299 4559 
นายรัตติกาล    คำแสง  โทร. 0 2299 4559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ตัวชี้วัดที่ 3.1   ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายในกรมทั้งที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและที่ปฏิบัติในภูมิภาคที่ได้รับการชี้แจงการจัดทำข้อเสนอและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดย สพร.

น้ำหนักร้อยละ  :   20
คำอธิบาย  :   พิจารณาระดับความสำเร็จจำนวนร้อยละหน่วยงานภายในกรมที่ได้รับการชี้แจงการจัดทำข้อเสนอการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เกณฑ์ให้คะแนน  : 


ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

 

 

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. โทร. 0 2299 4558
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นางสาวสุมลวรรณ์   รุ่งหิรัญศักดิ์  โทร. 0 2299 4561 

 

 

 

  

ตัวชี้วัดที่ 3.2   ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายในกรมทั้งที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคที่ สพร. ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

น้ำหนักร้อยละ  :   20
คำอธิบาย  :   พิจารณาจากระดับความสำเร็จจำนวนร้อยละของหน่วยงานภายในกรมที่ สพร. ได้ดำเนินติดตามผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เกณฑ์ให้คะแนน  : 


ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

 

 

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. โทร. 0 2299 4558
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นางสาวสุมลวรรณ์   รุ่งหิรัญศักดิ์  โทร. 0 2299 4561 

 

 

 

 


ตัวชี้วัดที่ 4.1   ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

น้ำหนักร้อยละ  :   20
คำอธิบาย  :   ประเด็นองค์ความรู้ที่นำมาจัดทำจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่ไปสนับสนุนตัวชี้วัดในมิติที่ 1, มิติที่ 2 และมิติที่ 3 ทุกตัวชี้วัด

เกณฑ์ให้คะแนน  : 


ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีการแต่งตั้ง “คณะทำงานกำกับการจัดการความรู้” ของหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่จัดการความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานให้เป็นระบบ

2

-  คณะทำงานมีการจัดทำแผนจัดการความรู้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ ผอ.สำนักงานลงนามเห็นชอบ
-  คณะทำงานมีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนความรู้ตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1, 2, 3 ทุกตัวชี้วัด

3

-  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ตามองค์ความรู้ที่คัดเลือก
ครบทุกองค์ความรู้

4

-  มีการปฏิบัติตามแผนจัดการความรู้ในขั้นตอนที่ 2 ครบถ้วน
ทุกกิจกรรม

5

-  สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน
-  จัดทำหลักฐานรูปเล่มเนื้อหาขององค์ความรู้ที่คัดเลือกทุกองค์ความรู้ และจัดส่งให้ศูนย์ความรู้ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   ผส.ทช.ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. โทร. 0 2299 4558
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นางสาวสุมลวรรณ์  รุ่งหิรัญศักดิ์   โทร. 0 2299 4561
นางสาวมนัสนันท์  จารุเสน         โทร. 0 2299 4559
นางสาวธัชธร  วงศ์คำจันทร์        โทร. 0 2299 4559

 

 
Untitled Document


 

 
 
Untitled Document

จัดทำโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร.) กรมทางหลวงชนบท
9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 โทรศัพท์ 0-2551-5703 โทรสาร 0-551-5703
Email: webmaster@opcdor.go.th