logo
ประกาศสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

วันที่ : 27 ก.ย. 2559 11:45

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่อยู่ในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่อยู่ในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ก.พ.ร.....

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 16:00

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตอบแบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายพิชัย  สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตอบแบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒.......

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 15:30

กรมทางหลวงชนบท รับโล่เกียรติคุณ "วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ"

 เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แทนของกรมทางหลวงชนบทเข้ารับรางวัล การจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปีจากสำนักงาน ก.พ. ....

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 15:00

ข่าวทั้งหมด

 
   

 

home